تقویم آموزشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي  98 - 97

ثبت نام

17 تا 21 شهریور ماه 97 ( شنبه تا چهارشنبه )

شروع كلاس ها

24 شهریور ماه 97 ( شنبه )

ترميم

3 و 4 مهر ماه 97 ( سه شنبه و چهارشنبه )

ثبت نام مقدماتي 2 - 97

18 و 19 آذر ماه 97 ( یکشنبه و دوشنبه )

حذف اضطراري

26 و 27 آذر ماه 97 ( دو شنبه و سه شنبه )

جشن دانش ­آموختگي 97 - 96

4 و 5 دی ماه 97 ( سه شنبه و چهارشنبه )

پايان كلاس ها

12دی ماه 97 ( چهارشنبه )

شروع امتحانات

15 خرداد ماه 97 ( شنبه )

پایان امتحانات

30 دی ماه 97 ( یکشنبه )