در جشنواره فرهنگی اساتید معارف سراسر کشور، چهار کتاب از تألیفات اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان مقام برتر را کسب کردند

در جشنواره فرهنگی اساتید معارف سراسر کشور، چهار کتاب از تألیفات اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان مقام برتر را کسب کردند. دو کتاب از دکتر محسن عمیق با عنوان «شناسایی خلقت» و «درس‌نامه تفسیر موضوعی قرآن کریم» و همچنین کتاب «اندیشه اسلامی یک با رویکرد نیازمحور» از دکتر حسین مطیع و کتاب «نقد و بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی» نوشته دکتر محمدباقر خزائیلی، حائز رتبه برتر جشنواره سراسری دانش یار شدند.