راهنمای نگارش مقالات

 

از نويسندگان محترم، تقاضا مي‌شود براي تسريع در امر داوري مقالات، به موارد زير توجه فرمايند:

1. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شكل زير آورده شود:

الف- کتاب: (نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه)

مثال1: (مطهري، 1384، 14، 83)                              مثال2: (Manifold, 1930, 2, 250)

ب- مقاله: (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار، شماره صفحه)

مثال: (چگيني و طالقاني، 1385، 75)   

 

2. تمام توضيحات اضافي‌ و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشتها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود.

]ارجاع و اسناد در يادداشتها مانند متن مقاله به روش درون متني (بند1) خواهد بود.[

 

3. در پايان مقاله (كتابنامه)، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به طور جداگانه به صورت زير ارائه شود:

الف: كتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب (پررنگ)، نام و نام خانوادگي مترجم، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ (از دوم به بعد).

 مثال: مطهري، مرتضي (1384)، مجموعه آثار، ج 14، تهران، صدرا، چاپ نهم.

ب: مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله» (پررنگ)، نام و نام خانوادگي مترجم، نام نشريه، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحات مقاله.

مثال: چگيني، مهرداد و محمد طالقاني (1385)، « مديريت سرمايه اجتماعي در سازمان»، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي، سال سوم، ش10،  ص 72-94.

Bollinger, Audery S. & Robert D. Smith (2001), "Managing Organizational Knowledge as a Stratgic Asset", Journal of Knowledge Management, 5 (1), P. 8-18.

 

4. چكيده‌اي حداكثر داراي 200 واژه و در بردارندة عنوان مقاله، روش تحقيق و مهمتـرين نتايج و فهرستي از كليد واژه‌ها (حداكثر 10 واژه) به طور جداگانه ضميمة مقاله شود.

5. ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده و كليد واژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

6. مقاله در كاغذ A4 با رعايت فضاي مناسب در حاشيه‌هاي برگ و ميان سطرها، در محيط word 2003 يا 2007، متن مقاله با قلم BNazanin13 (لاتين9 Times New Roman) و يادداشتها و كتابنامه يك شماره كوچكتر حروفچيني شود.

7. دو نسخه ازمقاله همراه فايل الكترونيكي ارسال شود.

8. حجم مقالات از بيست صفحة حروفچيني شده (صفحة 300 كلمه‌اي) تجاوز نكند.

9.  مقالة ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.

10.  مقالة ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات يا نشريه‌ها یا همایش ها فرستاده شده باشد.

11.  سمینار ، در اصلاح و ويرايش مطالب آزاد است.

12.  مقالات ارسال شده، بازگردانده نمي‌شوند.

   لطفاً ميزان تحصيلات، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي، شماره تلفن منزل و محل كار، تلفن همراه، آدرس، شماره كد پستي يا صندوق پستي و پست الكترونيك خود را همراه مقاله به دفتر همایش ارسال فرماييد