پیش ترم

باسمه تعالی

برنامه امتحانات پیش ترم این مرکز هر سال در سه نوبت زیر می باشد: