تقویم آموزشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي  95 - 94

ثبت نام

3 تا 7 بهمن ماه 94 ( شنبه تا چهارشنبه )

شروع كلاس ها

10 بهمن ماه 94 ( شنبه )

ترميم

13 و 14 بهمن ماه 94 ( سه شنبه و چهارشنبه )

ثبت نام مقدماتي 1 - 95

19 و 20 اردیبهشت ماه 95 ( یکشنبه و دوشنبه )

حذف اضطراري

27 و 28 اردیبهشت ماه 95 ( دو شنبه و سه شنبه )

جشن دانش ­آموختگي 95 - 94

 

پايان كلاس ها

12خرداد ماه 95 ( چهارشنبه )

شروع امتحانات

16 خرداد ماه 95 ( یکشنبه )

پایان امتحانات

3 تیر ماه 95 ( پنجشنبه )