عليرضا اسدي

عليرضا اسدي

Position:

استاديار پایه1

Group:

معارف

Phone:

031-33912893

Fax:

031-33912890

Email:

asadi5@ut.ac.ir

Home Page:

Go to Website

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: علي رضا اسدی        نام پدر : محمدعلي        متولد: 1360

مرتبه علمی: استاد یار پایه 1

پست الکترونیک (ایمیل) : asadi5@ut.ac.ir

آدرس محل كار:

اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان،مركز معارف اسلامی وادبیات فارسی

تلفن محل کار: 33912893- 031  ، فکس:  33912890- 031