مربی پایه 10

محمدحسن صرام مفروز

Position:

مربی پایه 10

Group:

معارف

Phone:

3912893 - 0311

Fax:

3912890- 0311

Email:

Saram@cc.iut.ac.ir

مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی: محمدحسن صرام مفروز  نام پدر : غلامعباس  متولد: 1345
مرتبه علمی: مربی پایه 10
پست الکترونیک (ایمیل) :   Saram@cc.iut.ac.ir
آدرس محل كار:
اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، مركز معارف اسلامی و ادبیات فارسی
تلفن محل کار: 3912893 - 0311، فکس: 3912890- 0311
 
 
سوابق تحصیلی:
كارشناسي: علوم قرآن و حديث، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1373
کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حديث، دانشگاه تربيت مدرس، 1378
 عنوان پایان نامه: غيبت و آثار سوء آن در قرآن و حديث
 
 
 سوابق علمی و پژوهشی:
 
1. عصمت پيامبر(ص) و سوره عبس، فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز، ش 23، تابستان 1386
2. بررسي آفات و گناهان زبان از منظر قرآن و عترت، فصلنامه كوثر ،ش 27، بهار 1387
3. پيامبر(ص) و جنگ هاي فجار، فصلنامه ميناي معرفت، ش اول، پاييز 1387
 
سوابق تدریس:
1. تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان،1381 تاکنون
2. تدریس در آموزشكده سميه ، 84-1382 ، نجف آباد
3. تدریس در موسسه آموزش عالي عقيق
 
زمینه مورد علاقه تحقیقاتی و مطالعاتی:
تاريخ اسلام ، تفسير، علوم قرآن و حديث