مهدي سلماني

مهدي سلماني

Position:

استاديار پایه4

Group:

معارف

Phone:

031-33912891

Fax:

031-33912890

Email:

m_salmani54@yahoo.com

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهدي سلماني        نام پدر : حجت        متولد: 1354

مرتبه علمی: استاديار پایه4

پست الکترونیک (ایمیل) : m_salmani54@yahoo.com

آدرس محل كار:

اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان،مركز معارف اسلامی و ادبیات فارسی

تلفن محل کار: 33912891-031  ، فکس:  33912890-031

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: زبان وادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، 77- 1373

کارشناسی ارشد: زبان وادبيات فارسي، دانشگاه تهران، 79- 1377

دکترا: زبان وادبيات فارسي، دانشگاه تهران، 86- 1379

 

سوابق علمی و پژوهشی:

1. كتاب برگزيده متون ادب فارسي،دردست چاپ

2. كتاب پژوهشي دركرامات صوفيه،دردست چاپ

3. كتاب برزورق خيال،دردست چاپ

4. كتاب تصحيح وتحشيه تحفه الحبيب ازفخري هروي،دردست چاپ

5. سفر روحاني سنايي و ابوالعلاء معري، علمي وپژوهشي،

6. معرفي نسخه ديوان اميرمعزي، علمي وپژوهشي،

8. معرفي ديوان وصاف الحضره، علمي وترويجي،

7. جنگ بديع- معرفي سفينه اي ارزشمند، علمي وپژوهشي،

 

سوابق تدریس:

1. تدریس كارگاه ها و دروس عمومي دردانشگاه آب و برق اصفهان، 89- 1379

2. تدریس دروس تخصصي دردانشگاه آزادآباده، 81- 1380

3. تدریس دروس تخصصي دردانشگاه آزاد نجف آباد، 90- 1380

4. تدریس دروس تخصصي دردانشگاه پيام نور وزوان، 82- 1381

5. تدریس دروس تخصصي دردانشگاه پيام نورآباده، 89- 1388

6. تدریس دردانشگاه صنعتي اصفهان، 1390 تاکنون

 

سوابق فعالیت های اجرایی:

1. عضو شوراي اسلامي استان فارس، 86- 1382

2. عضو شوراي اسلامي شهرستان آباده، 86- 1382

3. رئيس شوراي اسلامي شهرستان ايزدخواست، 86- 1382

4. رئيس شوراي حل اختلاف دادگستري آباده، 86- 1382

5. رئيس شوراي ميراث فرهنگي آباده، 86- 1382

6. رئيس شوراي نظارت نهضت سواد آموزي آباده، 86- 1382

7. رئيس شوراي بهداشتي آباده، 86- 1382

8. دبير سه دوره متوالي يادواره شهداي شمال فارس،

9. عضو فعال نيروي مقاومت بسيج، 1380تاكنون

10. عضو چهاردوره متوالي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات آباده

 

زمینه مورد علاقه تحقیقاتی و مطالعاتی:

1. نقد و تصحيح نسخ خطي

2. عرفان و تصوف

3. ادبيات ديني