محورهای همایش

  

محورهای علمی همایش شامل موارد زیر می باشد:

* علم دینی

* نسبت اخلاق و دین با علم و فناوری

* پیشرفت علم و فناوری در پرتو دین و اخلاق

* یافته های جدید علمی و بررسی مصادیق تعارض جهان بینی دینی

* بررس مکاتب مختلف علم و دین در شرق و غرب از قبیل تعارض تمایز، تعامل و وحدت

     * چالش های مطرح شده از سوی طبیعت گرایی معاصر