معارف اسلامی

گرایش ها و عناوین درس های معارف اسلامی

رديف

گرايش

نام درس

شماره درس

واحد

ساعت نظري

تعداد واحدهاي الزامي

1

مباني نظري اسلام

1. انديشه اسلامي(1) (مبدأ و معاد)

011-10-26

2

32

4 واحد

2. انديشه اسلامي (2) (نبوت و امامت)

012-10-26

2

32

3. انسان در اسلام

013-10-26

2

32

4. حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

014-10-26

2

32

2

اخلاق اسلامي

1. فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

021-10-26

2

32

2 واحد

2. اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)

022-10-26

2

32

3. آيين زندگي (اخلاق كاربردي)

023-10-26

2

32

4. عرفان عملي در اسلام

024-10-26

2

32

3

انقلاب اسلامي

1. انقلاب اسلامي ايران

031-10-26

2

32

2 واحد

2. آشنايي با قانون اساسي

032-10-26

2

32

3. انديشه سياسي امام‌خميني (ره)

033-10-26

2

32

4

تاريخ و تمدن اسلامي

1. تاريخ،فرهنگ و تمدن اسلامي

041-10-26

2

32

2 واحد

2. تاريخ تحليلي صدر اسلام

042-10-26

2

32

3. تاريخ امامت

043-10-26

2

32

5

آشنايي با منابع اسلامي

1. تفسير موضوعي قرآن

051-10-26

2

32

2 واحد

2. تفسير موضوعي نهج البلاغه