مقاله دکتر عبدالرحیم گواهی

مقاله ارائه شده توسط دکتر عبدالرحیم گواهی محقق و مدرس ادیان و رئیس مرکز پژوهش ادیان جهان و استاد دانشگاه در همایش ملی وعلمی و پژوهشی علم و دین، دانشگاه صنعتی اصفهان، 27 و 28 بهمن ماه 1395