کمیته علمی همایش

 

                                                          اعضای کمیته علمی "همایش علم و دین"

 دکتر مهدی        گلشنی           دبیر علمی همایش                رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف                  

 دکتر حسین        مطیع           دبیر اجرایی همایش               عضو هیأت علمی مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

 دکتر محسن        عمیق         عضو کمیته علمی                  مدیر گروه مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان        

 دکتر مصطفی       تقوی         عضو کمیته علمی                 عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف