اعضای هیئت علمی

استاديار پایه1
مربی پایه 18
استاديار پايه 4
مربي پايه 14
استاديار پایه 5
استاديار پایه15